นโยบายบริษัท

ทางเรายินดีให้บริการทุกระดับอย่างประทับใจ ด้วยคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย ราคาที่จับต้องได้ และบริการหลังการขายตลอด 24ชั่วโมง สำหรับลูกค้าคนสำคัญ ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

ผลิตภัณฑ์เดอร์มาเนอร์ (dermanour) เป็นผลิตภัณฑ์ชีวเวชสำอางค์ โดยบริษัท บิวตี้ แอบโซลูท จำกัด ผ่านการทดสอบทางการแพทย์และผิวหนังเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ได้รับการจดแจ้งเครื่องสำอางค์อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

นโยบายการซื้อสินค้าและการชำระเงิน
ราคาจำหน่ายสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้จากฟังค์ชั่นตอนชำระเงินแล้ว
รูปแบบการจำหน่ายสินค้า บริษัทฯได้มีการเปิดจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศและได้มีการแนะนำสินค้ารวมถึงสาธิตวิธีการใช้สินค้า และมีการจัดโปรชั่นอย่างสม่ำเสมอตามนโยบายของบริษัท
การชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ทั้งเป็นเงินสดด้วยการโอนเข้าบัญชีตามข้อมูลในหัวข้อ “แจ้งการโอนเงิน” หรือชำระผ่านบัตรเครดิต

นโยบายเกี่ยวกับการคืนสินค้า / แลกเปลี่ยนสินค้า
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าจซื้อสินค้าไปแล้ว แต่เปลี่นยใจต้องการคืนสินค้า แต่ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือสินค้าผิดทางลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวสินค้าได้ภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากที่ทำการซื้อสินค้าโดยจะต้องส่งหลักฐานและเหตุผลที่จะขอเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว และหากในกรณีที่ลูกค้าเกิดอาการแพ้ตัวผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความเหมาะสม

นโยบายการรับประกันสินค้า
ในกรณีทิ่สินค้ามีปัญหาชำรุดหรือเสียหายระหว่างขนส่งหรือเสียหายด้วยเหตุใดๆที่มิใช่ความผิดพลาดของลูกค้าเอง ทางลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ทำการซื้อสินค้า โดยการติดต่อผ่านลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 092-412-1994 และลูกค้าจะต้องนำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนและใบเสร็จรับเงินตัวจริงหรือหลักฐานการโอนเงินมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ไป
ในกรณีที่ลูกค้าเกิดอาการแพ้เครื่องสำอางค์ ลูกค้าจะต้องนำภาพถ่ายมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมทั้งแสดงใบเสร็จรับเงินรายการสินค้าที่ได้สั่งซื้อเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณา ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเป็นของทางบริษัท โดยสามารถติดต่อผ่านลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 092-412-1994

หลักเกณฑ์การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
1 เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า
นโยบายการรับประกัน ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่อง ให้หมายความถึง ผู้ซื้อสินค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าที่บริษัทฯส่งไปถึงผู้รับนั้นเป็นสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง หรือสินค้ามีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น หรือสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ เช่น สินค้ามีตำหนิ สินค้าเสียหาย สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ (ทั้งนี้ต้องทำการแจ้งความจำนงกับทางบริษัทฯ กลับมาภายใน 3 วัน โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) ในกรณีสินค้าเสียหายมการใช้งาน ชำรุด ฉีก ขาด หรือเสื่อมสภาพจากลูกค้าที่ไม่เป็นการนำไปใช้อย่างถูกวิธี จะไม่ครอบคลุมในกรณีนี้

2 เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วพบว่า สินค้าชำรุดเสียหาย หรืออยู่ในสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้ผู้ซื้อแจ้งบริษัทฯ เพื่อเปิดเรื่องการเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วัน ตามวิธีการเปลี่ยนสินค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น โดยให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยมีคำอธิบายดังนี้

หากบริษัทฯ สามารถหาสินค้าเปลี่ยนแทนได้ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯ
หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาสินค้าใหม่มาเปลี่ยนให้ได้ ให้ผู้ซื้อและบริษัทฯ ดำเนินการแจ้งความจำนงขอคืนค่าสินค้ากับทางบริษัทฯ

ผู้ซื้อจะต้องรอให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสินค้านั้นเป็นประเภทสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขการคืนเงินหรือไม่ โดยแจ้งผลการอนุมัติภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนสินค้า ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนผู้ซื้อ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า และหากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้น ให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด